Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 9, S. 193 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC QUYỀN LỰC GIỚI TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA

Lê Thị Thục

Tóm tắt


Vấn đề cấu trúc quyền lực trong gia đình, đặc biệt là quan hệ quyền lực giữa vợ và chồng là một trong những chủ đề rất được quan tâm trong các nghiên cứu về gia đình và về quyền lực giới. Các nghiên cứu đã có về chủ đề này gợi ý rằng trong các gia đình Việt Nam, cấu trúc quyền lực trọng nam vẫn còn tồn tại phổ biến, mặc dù đã có những thay đổi nhất định ở một số khía cạnh cụ thể. Bài viết cung cấp thông tin từ một nghiên cứu trường hợp được tiến hành năm 2010 tại tỉnh Vĩnh Phúc - một khu vực đang trong thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nhằm góp phần mô tả sự biến đổi cấu trúc quyền lực giới trong gia đình ở Việt Nam nói chung. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết cũng đưa ra một số gợi ý nhằm tiếp tục tìm hiểu về chủ đề này, cả từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh