T. 6, S. 190 (2014)

Mục lục

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC

MỘT SỐ ĐIỂM CẢI TIẾN VÀ BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH VỀ TẠM GIỮ NGƯỜI THEO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2013 Tóm tắt
Lê Thị Hồng Nhung 12

KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC

FACEBOOK VÀ VỐN XÃ HỘI – KHẢO SÁT MỘT SỐ NHÓM THANH NIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Xuân Nghĩa, Huỳnh Thị Diễm Phước 12
ÔNG BÀ VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI VIỆC CHĂM SÓC CÁC CHÁU TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Thị Bảo Hà 7

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

BIẾN ĐỔI XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH GIAO LƯU ĐÔNG-TÂY ĐẦU THẾ KỶ XX: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ BIẾN CÁCH PHỦ ĐỊNH TRONG VĂN HỌC Tóm tắt
Huỳnh Vĩnh Phúc 8
NGẠC XUYÊN CA VĂN THỈNH VÀ CỔ HỌC NAM BỘ Tóm tắt
Lưu Hồng Sơn, Vũ Văn Ngọc 10
MẤY NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Công Đức, Đinh Lư Giang 9

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

PHỐ CẢNG NHA TRANG THẾ KỶ XVIII-XIX Tóm tắt
Nguyễn Văn Giác 16
VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN: SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA THẾ GIỚI QUAN TRUYỀN THỐNG TÂY NGUYÊN Tóm tắt
Phan Ngọc Chiến 17

ĐỌC SÁCH

KHỔNG TỬ: CHÂN DUNG - HỌC THUYẾT VÀ MÔN SINH Tóm tắt
Hồ Xuân Mai 3

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

CHỮ LỄ VÀ GIÁO DỤC THỜI XƯA Tóm tắt
Hà Thúc Minh 7


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh