Chi tiết về Tác giả

Châu, Nguyễn Thị Minh

  • T. 11, S. 195 (2014) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    TIẾP CẬN HỆ THỐNG TƯ PHÁP CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh