Chi tiết về Tác giả

Chuyền, Phạm Thị

  • T. 10, S. 194 (2014) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh