Chi tiết về Tác giả

Chiến, Phan Ngọc

  • T. 6, S. 190 (2014) - SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
    VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN: SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA THẾ GIỚI QUAN TRUYỀN THỐNG TÂY NGUYÊN
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh