Chi tiết về Tác giả

Cường, Tạ Doãn

  • T. 4, S. 188 (2014) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    THỰC TRẠNG NGHÈO Ở NÔNG THÔN QUẢNG NGÃI QUA CÁC TIỆN NGHI SINH HOẠT GIA ĐÌNH
    Tóm tắt
  • T. 10, S. 194 (2014) - KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh